Dalykas skaitomas JSP "Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija". Dalyko tikslas - identifikuoti socialinio darbo kokybės ir efektyvumo požymius bei ugdytis vertybinę nuostatą jais vadovautis savo darbo praktikoje.

Dalyko studijų tikslas - gebėti identifikuoti ir spręsti mokinių ugdymosi turinio pritaikymo ir individualizavimo problemas, modeliuoti mokymą/si ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą. Kursas skirtas bakalauro studijų programos Specialioji pedagogika ir logopedija II kurso  studentams. Pradiniai reikalavimai: būtinos dalykų Raidos ir pedagoginė psichologija, Bendrosios ir specialiosios pedagogikos pagrindai bei Vaikų raidos sutrikimai žinios ir gebėjimai; bent minimalūs IT gebėjimai. Kurso autorius - doc. Irena Kaffemanienė; e.p.: irena.kaffemaniene@su.lt

Bendroji didaktika (anotacija)

Pedagoginė praktika loginiais ryšiais susijusi su studijuojamais dalykais ir dalykų mokymo metodikomis. Praktikos metu atsiskleidžia studentų dalykinės, profesinės ir didaktinės žinios, kūrybinės galios, erudicija, nuovoka bei intuicija.

Praktika vykdoma 3 etapais:

a) pažintis su institucija ir ugdomosios veiklos stebėjimas, ugdomojo proceso, dokumentų analizė;

b) ugdomosios veiklos organizavimas kartu su mentoriumi;

c) savarankiškas darbas.       

 

Praktikos metu studentai atlieka žinių, mokėjimų ir įgūdžių refleksiją. Ruošiasi ugdomosioms veikloms ar pamokoms ir jas veda, individualiai dirba su mokymosi sunkumų turinčiais ir(ar) gabiais vaikais, organizuoja auklėjamąją veiklą grupėje, klasėje (ir už jos ribų). Vykdo tėvų pedagoginį švietimą.

Įsilieja į ugdymo įstaigos kultūrinį gyvenimą ir tampa jo dalimi.

Dalyko studijų tikslas – žinoti klasės vadovo veiklos principus, formas, metodus, gebėti planuoti ir vykdyti klasės vadovo veiklas ir tenkinti individualius mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. Studijuojama derinant nuotolines ir kooperuotas studijas. (praktiką mokykloje).  Kursas skirtas bakalauro studijų programos Specialioji pedagogika ir logopedija studentams. Pradiniai reikalavimai - bent minimalūs IT gebėjimai. Kurso autorius - doc. Irena Kaffemanienė; e.p.: irena.kaffemaniene@su.lt