Dalyko studijų tikslas - įgyti žinių apie mokymo/si stilius ir strategijas pedagoginiu ir psichologiniu aspektu, plėtoti gebėjimą į(si)vertinti mokymosi stilių bei teikti pagalbą skirtingų gebėjimų mokiniams  pa(si)renkant ir praktiškai pri(si)taikant mokymosi strategijas.  Teorinių paskaitų bei pratybų metu studentai supažindinami su  mokymo/si stiliais ir strategijomis, plėtojamas gebėjimas identifikuoti mokinių mokymosi stilius bei  numatyti mokymo(si) strategijas. Studijų metu, studentai rašo dienoraščius, kuriuose analizuoja asmenines patirtis, įgytas komunikuojant su skirtingų gebėjimų mokiniais, jų mokytojais, reflektuoja ir įsivertina gebėjimus tenkinti mokinių poreikius.