The aim of the course is to gain the systemical perception about Public Administration as a study object, to understand basic principles and links with other scientific disciplines, to comprehend competencies, needed for the specialist in Public Administration, to develop competencies of information management, needed for solving practical tasks in studies of social sciences.

/

Įgyti sisteminį suvokimą apie viešąjį administravimą kaip studijų objektą, bendruosius principus bei ryšius su kitomis mokslo disciplinomis, suvokti viešojo administravimo specialistui reikalingų kompetencijų visumą, plėtoti informacijos valdymo kompetencijas, būtinas socialinių mokslų studijų praktiniams uždaviniams spręsti.