Dalyku siekiama, kad studentai gebėtų teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ir ugdyti  mokinius turinčius negalių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.  Pedagoginės praktikos metu studentai pirmąją savaitę stebi mažiausiai po vieną kiekvieno dalyko pamoką, kitą ugdomąją veiklą, analizuoja mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimus, teikiamos pagalbos pobūdį. Pildo pamokų stebėjimo protokolus, analizuoja ir vertina ugdomąjį procesą specialiosios pedagoginės pagalbos veiksmingumo aspektu. Kitas savaites dirba specialiaisiais pedagogais, planuoja ugdomąją veiklą ir savarankiškai veda pamokas/ugdomąsias veiklas, teikia individualią pagalbą mokiniams, turintiems negalių. Mokosi reflektyviai vertinti savo pedagoginę veiklą, įžvelgti savo, kaip būsimo specialiojo pedagogo gebėjimus ir trūkumus, numatyti profesinių gebėjimų tobulinimo perspektyvą.