Tikslas - gebėti taikyti įgytas žinias, mokėjimus bei įgūdžius praktinėje specialiojo pedagogo veikloje inkliuzinio ugdymo procese. Praktikos metu studentai dirba specialiojo pedagogo darbą bendrojo ugdymo mokykloje. Pirmąsias tris dienas studentai stebi specialiojo pedagogo vedamas specialiąsias pratybas, jas analizuoja, susipažįsta su dokumentacija, mokyklos specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. Likusį laiką dirba pusę specialiojo pedagogo darbo krūvio, bet ne mažiau, kaip 2 val. per dieną: veda specialiąsias pratybas kabinete, kartu su mokytoju teikia pagalbą skirtingų gebėjimų mokiniams, fiksuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams kilusius sunkumus ir pasiekimus, aprašo taikytas ugdymosi sunkumų įveikimo, kompensavimo priemones ir strategijas. Stebi ir analizuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą. Praktikai baigiantis parengia reflektyvią savo veiklos analizę.