Dalykas skirtas Verslo administravimo studijų programos bakalaurantams. Studijų dalyko paskirtis įgalinti studentus suprasti inovacijų reikšmę ekonomikai ir visuomenės vystymuisi, naujų produktų kūrimo poreikį,  kūrybiškumo svarbą ir metodus. Žinoti inovacinio proceso kompleksiškumą,  galimas rizikas, efektyvumo vertinimo būdus bei Europos Sąjungos ir nacionalinę inovacijų politiką.

Dalyko studijų metu derinamas auditorinis darbas, savarankiškos studijos, tiriamoji veikla.
Įgytas teorines žinias studentai gebės kūrybiškai taikyti atlikdami savarankiškus darbus: gebės objektyviai vertinti konkrečią praktinės veiklos situaciją, išugdys problemų nustatymo ir sprendimų priėmimo, analizės, kritinio, globalaus mąstymo, naujų žinių kūrimo kompetencijas.