Dalyko studijų tikslas - įgyti pradinio ir pagrindinio matematinio ugdymo kompetencijų bei gebėjimų spręsti inkliuzinio ir specialiojo matematinio ugdymo problemas.
Sprendžiant matematinio ugdymo realybės problemas, susipažįstama su matematinių gebėjimų ugdymo sistema žemesnėse ir aukštesnėse klasėse; išmokstama taikyti Bendrųjų programų, jų pritaikymo rekomendacijų didaktines nuostatas planuojant, individualizuojant ir pritaikant matematinio ugdymo turinį, vertinti skirtingo lygio specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus, modeliuoti mokymą(si) ir specialiojo pedagogo pagalbą pamokoje; taikyti šiuolaikines informacines komunikacines technologijas matematinio ugdymo procese, bendradarbiauti su ugdymo dalyviais.